I. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym „Ritamoni”, którego właścicielką jest Monika Kołodziejczyk, NIP: NIP 856 135 85 36, REGON 523 859 016, odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącą jego integralną część, a następnie dokonać ich akceptacji.
 5. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 6. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

II. Zawarcie Umowy

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.
 2. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości oraz miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności
 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o:
  1. cechach wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,
  2. sposobie i terminie zapłaty,
  3. sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.
 7. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę” Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail („Potwierdzenie”). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi regulamin zwrotów i reklamacji)
 10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
 12. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.
 13. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego „Ritamoni” są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

III. Realizacja Zamówienia

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 16:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

IV. Warunki oraz Koszty dostawy

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej  In Post .
 3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:

– Dostawa do InPost Paczkomaty 24/7 – 12,50 zł,

– Kurier – 14,00 zł.

 

 1. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.
 2. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
 3. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.
 4. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu  fiskalnego.

XV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.